1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu apartamentu. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku) umowę najmu uważa się za zawartą.

2. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w
szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE

3. Wpłata zadatku przez Klienta oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu. Aby otrzymać fakturę na zadatek należy poinformować o tym podczas rezerwacji apartamentu

4. Pozostałą kwotę za pobyt Klient wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.

5. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 200pln, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu apartamentu.

6. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Państwa lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Nas, zadatek nie podlega zwrotowi.

7. Doba zaczyna się o godz: 14:00 (przyjazd) a kończy o godz: 10:00 (wyjazd).

8. Klient zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).

9. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Klienta, kwota za nie wykorzystany okres nie jest zwracana.

10. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Apartamencie w obecności właściciela lub osoby upoważnionej.

11. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z apartamencie (bez zgody i wiedzy właściciela lub pracownika firmy), firma zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

12. Cena usług świadczonych przez firmę nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają klienci na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, firma nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć ).

13. Klient po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać apartament, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w apartamencie. Pozytywny odbiór klient potwierdza własnoręcznym podpisem pod regulaminem

14. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do właściciela.

15. Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw ukrytych ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, uszkodzone drzwi do szafy itp.).

16. Brak uwag ze strony klienta co do takich uszkodzeń w ciągu 60 min po otrzymaniu kluczy
17. oznacza, że klient nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia, meble znajdują się w ilości zgodnej i w dobrym stanie.

18. Klient odpowiada finansowo za szkody powstałe w apartamencie w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

19. W przypadku, gdy Klient w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Klientowi pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

20. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej w budynku od godziny 22:00 do 6:00 właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie wezwana na miejsce przez sąsiadów lub Straż Miejską bądź Policję właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

21. W  apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

22. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w  nie wolno apartamencie używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do  apartamentu  łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

23. Klient nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w apartamencie o konieczności dokonania napraw lub nakładów Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować właściciela obiektu. 

24. Klient zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Apartamentu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.

25. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem najmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

26. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u podwykonawców w apartamencie spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu i Internetu.

27. Dzieci do lat 18 nie mogą przebywać bez opieki osoby dorosłej same w apartamencie.

28. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela.